dikkat! gazozlarda alkol var

Dikkat! Gazozlarda alkol var!
(irfanmektebi.com dan alınmıştır)

Bilindiği gibi içki (alkol) tedrici olarak kal­dırılmış, nihaî olarak Mâide Sûresinin şu meâldeki âyetiyle yasaklanmıştır: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir; ondan kaçının ki felâha eresiniz.” (Mâide, 90)

Bu âyette dikkat edilirse içki (rics) pislik olarak nitelendirilmiştir. İslâm âlimleri bu âyetten yola çıkarak içkinin “idrar ve kan gibi necasetli galiza” olduğuna hükmetmişlerdir. Azı da çoğu da haram kılınmıştır. (Fetava-yı Hindiye, c.12, s.279)

İbn Abidin’in “Şürb Haddi” bölümünd­de şöyle deniliyor: “Eğer (şarap) suyla karıştırılır ve şarap çok olursa (onu içene) had (içki cezası) tat­bik edilir. Eğer su çoksa had tatbik edilmez ancak sarhoş olursa başka . (c.4,s.38) Burada “Su çok olursa had tatbik edilmez” ifadesi “O helâldir” manasına da gelmiyor. Vehbe Zuhayli “İslâm Fıkhı Ansiklope­disi” adıyla tercüme edilmiş kitabında şöyle diyor: “Şarap ile karıştırılmış suyun içilmesi ittifakla haramdır. Çünkü o suyun arasında şarap zerrecikleri vardır. Böyle içki içen kişi tazir edilir. Eğer şarap sudan daha fazla ise had vacip olur. Çünkü bu durumda şarabın ismi de manası da değişmeksizin kalmaktad­dır. (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuh­hayli, c.4, s.345, Muğni’llMuhtac ve Muğl­ni’den naklen) Bir kimse su ile karışık şarap içse bakı­lır; eğer çoğu şarap ise had vurulur. Çoğu şarabın tat ve kokusu gidecek şekilde sudan ibaretse had uygulanmaz. Ancak şarap ile karışık suyu içmek, içinde gerçek olarak şarap parçaları bulunduğundan haramdır. (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c.7, s.442) Ömer Nasuhi Bilmen de “Hukuk-ı İsl­âmiye Kamusu”nda aynı şeyleri zikreder ve ekler: “Bu mesele eimme-i Hanefiye göredir. Sair müctehidlere göre ise [içkiyle karışık fakat suyun daha çok olduğu karı­şım içilirse] bu halde had lazım gelir. (c.3, s.252.) (Fetava-yı Hindiye’de de mevzu aynıdır. bkz. c.4, s.55.)

GAZOZA KATIL­LAN ALKOL

Gazoza katılan al­kol, doğrudan suya karıştırılmıyor. Çünkü gazozda kullanılan al­kol aslında esansın suda çözülmesi için katalizör olarak kullanılmaktadır. Alkol önce esansa kar­ıştırılmakta bu yüzden esans necis olmaktadır. Ortalama 1,6 litre alkol, onun üçte bir oranında (300–500 gram) esansla karıştırılmakta, daha sonra bu karı­şım bir ton suya aktarılmaktadır.

Esans kendisinden üç misli fazla alkolle birleşip necis olmakta ve dolayısıyla suyun renk, tat ve kokusunu değiştirmektedir. Dolayısıyla suyun renk, tat ve kokusu değiştiği için su bütünüyle necis duruma gel­mektedir.

Çok suya necasetin karışması tabiat­ta gayr-ı ihtiyari, kasıt olmaksızın karışan necasetle ilgili fıkıh ilminde zorluk ve zaruretten dolayı bir fetva verilmiştir . Hâlb­buki gazoz mevzuunda zorluk ve zaruret diye bir şeyden bahsetmek mümkün de­ğildir. İnsanların içtiği çok ve temiz suya para kazanmak için “kasten necaset katmak câizdir” diye dinde bir hüküm ve cevaz da mevcut değildir. Mevzubahis olan gazoz meselesi buna kıyas edilemez.

Ömer Nasuhi Bilmen İslâm İlmihalinin “Kuyular Üzerindeki Hükümler” kısmında şöyle diyor: “Kuyular suları ne kadar çok olursa olsun, yüzeyleri 100 arşın (takriben 65) metrekareye ulaşmadıkça, yahut daima akıp giden bir su yolu üzerinde bulunmadıkça, küçük sular (küçük havuzlar) hük­mündedir. (s.58). “Bir kuyunun suyuna bir damla dahi olsa kan, şarap, idrar gibi akıcı bir pislik karışsa, o su pis olur. (s.59).

Bildiğimiz kadarıyla gazoz, yüzeyi 65 metrekarelik havuzlarda üretilmiyor. Fab­rikalarda değişik hacimlerde (mesela 4, 5 tonluk) tanklarda üretim yapılıyor. Bu tankların yüzeyi 65 metrekare değil. İlmih­aldeki bilgilere göre bu tanklardaki su “az su”dur ve karıştırılan alkol onu necis hale getirir.

Şarap sirkeye dö­nüştüğünde câiz olur. Çünkü istihale ne­ticesinde onun aynı değişmiş ve temiz olmuştur . (Bahr-i Raik, c.1, s.239, Dar­rü’l-Marife, Beyrut). Hâlbuki gazozlara katılan alkol bir tepkimeye girmemektedir.

Hulâsa, gazozların esansına katılan al­kol esansı necis hale getirdiğinden, esansta suyun renk, tat ve kokusunu değiştirdi­ğinden, fabrikalardaki tanklardaki su, az su niteliğinde olduğundan ve su içindeki alkol tepkimeye girerek değişmediğinden, bu günkü gazozlara cevaz verilemez. Ona “Haram değildir” demek yanlıştır. Tam tersine “Haramdır” demek doğrudur.

DİPNOTLAR:

ركس اذا لاا ديح لا ابلاغ ءالما ناك ناو دح ابولغم ناك ناف ءالماب طلخ ولو -1

2-Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı. Abdurrahm­man Ceziri. C.1.s.27. çağrı yy. 2. Baskı.1990.

ةراهطلا في فلاخ لاف رملخا في ناك نإف ينعلا بلاقنا -3

bu icecekleri mesrubat niyetiyle icildiginden iclerine konan alkol bu iceceklerdeki esansi eritmek maksadiyla oldugundan bir mahzuru olmadigini biliyoruz.... ancak kalbi mutmain olmiyanlarin icmemesinide anlayisla karsiliyoruz....

GÜZEL KARDEŞLERİM BİLİYORUM YAŞIM UFAK FAKAT ŞUNUN İYİ BİLİNMESİNİ İSTERİMKİ ALLAH İNSANA ZARARLI OLAN ŞEYLERİ HARAM KILMIŞTIR SİZ HİÇ GAZOZ İÇİNCE SARHOŞ OLAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZMÜ BİZ ZATEN BU KEDİYELE HEP TARTIŞIRIZDA NEYSE KATILMIYORUM NE ALKOLÜ YAW....

selamunaleykum bana kedi diye hitap eden "insana" cevap:
bunlar benim görüşlerim değildir verilen referanslara baktığınızda kudsi kaynaklara dayandığını görebilirsiniz.
ister için ister içmeyin.. haramlar zararlı olduğu için değil Allah istediği için konulmuştur...
Allaha emanet olun...

Krdeşim bir bardak şarap da insanı sarhoş etmez.. E o zaman ondan zarar gelmez. :) Bence şüpheli olan herşeyden uzak durmalı...

Gazoz, kola, boza ve kefirde, çoğunun içilmesi durumunda sarhoş etme özelliği-tesiri yoktur. Bunlarda temiz olan kısım yani su çok, içinde oluşan veya aromasını-hoş kokusunu eritmek için kullanılan etil alkol azdır. Adı geçen bu içeceklerin içinde, alkolün rengi-tadı ve kokusu yoktur. Binaenaleyh bunlar, şer’an içilmesi haram olmayan nesnelerdir.


Malumunuz; gazozlarada, kolalarda da aromaların eritilmesinde etil alkol kullanıldığı için, bunlarda cüz’i miktarlarda alkol vardır. Bunun yanında, zamanla bazı sebze-meyve ve sair maddelerde de belli miktarlarda alkolün oluştuğu da bilinen birşeydir.. Yani yediğimiz bazı sebze ve meyvelerde de benzer durumda alkolleşme olabiliyor, zamanla oluşabiliyor. Bittabii ihtiyaten içmeyenlere de bir diyeceğimiz olamaz.

Daha geniş bilgi için bkz.: Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr (İbn Âbidîn), İstanbul, 1984, Kahraman Yay., 1, 185-188-210-316-324-334; el-Kâsânı, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut, 1997 baskısı, C. I, s. 402-405.

gönderdiğim yazı yeterince açıktır. tevile lüzum yok..
ayrıca şüpheli şeylerden kaçınmak takvanın gereğidir.
gazozlarda da alkol olup olmadığı şüphesi hala mevzubahistir.
(!)((onca yapılan araştırmalarda (tübitak ve el-ezher üniversiteleri ) gazozlarda alkol olduğu kanıtlanmıştır yani artık şüphe de diyemeyiz aksine bir gerçektir))

vicdanınız eğer bozulmadıysa her zman doğru cevabı verecektir. vicdanınıza danışın dostlarım..
Allaha emanet olun..

Mevzuya devam edecek olursak...

Fıkıh alanındaki muteber kaynaklarında şu bilgilerle karşılaşmaktayız: Necis olan veya yenmesi-içilmesi haram kılınan bir nesnenin; azı da, çoğu da yenmez, içilmez.

Ama bu nesne, temiz olan bir başka nesneye karışır ya da karıştırılırsa, yanma ve benzeri yollarla değişime uğrarsa, hüküm de değişir… O nesne haram ve necis yani dinen pis olmaktan çıkar.

Burada bizim meselemiz de karışımla-karışmayla alakalı olduğuna göre, temiz suya karışma durumunda alkolün, o suyu-sütü (gazozu, kolayı, kefiri her neyse) harama çevirmesinin şartına bakalım: Fukahaya göre; az olan haram, belli miktarda çok olan helale katıldığında, karışım haram olmaz.

Hasılı, dinimizce pis olan bir nesne az suya veya az bir sıvı maddeye karıştığı zaman o su ve sıvı pis olur. Bu su ve sıvı içilmediği gibi onunla dinî manada temizlik de yapılmaz.

Çok suya pislik karıştığı zaman ise suyun rengi, tadı ve kokusundan biri, katışan pislik belli olacak şekilde değişmedikçe su pis olmaz. Bunların da müçtehitlere göre ölçüleri verilmiştir, fıkıh kitaplarında kayıtlıdır. Özellikle İbn Âbidîn’den istifade edebilirsiniz bu noktada… Malum, tercemesi de var.


Adı geçen maddelerle ilgili dinimizdeki hüküm; önceki mesajımızda da belirttiğimiz gibi budur. O cevabımızda: “… gazozlarada, kolalarda da aromaların eritilmesinde kullanıldığı için, cüz’i miktarlarda alkol olduğu söylenmişti. Bunun yanında, zamanla bazı sebze-meyve ve sair maddelerde de belli miktarlarda alkolün oluştuğu da ifade edilmiş idi. Yani yediğimiz bazı sebze ve meyvelerde de aynı durumda alkolleşme olabiliyor, zamanla oluşabiliyor. Aynı durum kefirde de söz konusu. Dolayısıyla fukahanın beyanları karşısında buna ve diğerlerine haram diyemeyiz. Bittabii ihtiyaten içmeyenlere de bir diyeceğimiz olamaz. Daha geniş bilgi için bkz. Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr (İbn Âbidîn), İstanbul, 1984, Kahraman Yay., 1, 185-188-210-316-324-334; el-Kâsânı, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut, 1997 baskısı, C. I, s. 402-405.”


Meseleyi toparlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz:

Bir sıvının içine alkol karışınca hemen o sıvı “haram” hükmünü almaz. Haramlığına hükmetmek için, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şartların tahakkuk etmesi lazımdır. Adı geçen içeceklerin içindeki su, müçtehitlerin ekseriyetine göre “çok”tur. Binaenaleyh bu içecekleri elimize alıp kokladığımızda alkol kokmuyorsa, tattığımızda alkol tadı vermiyorsa, baktığımızda alkol rengini almamış ise, o içecek şer’an temizdir, dinen helaldir. “Çoğu sarhoş eden içeceğin azı da haramdır” kaidesine nazaran baktığımızda da, piyasadaki bu içeceklerin içilebilecek çok miktarı sarhoş etmediğine göre, o bakımdan da şer'an bir mahzuru olmaz.

Vesselâm...

(Halis ECE)

kardesim allah razi olsun aciklamaniz icin.

birkac malumat...
sarap, rakı gibi alkollü içkilerin damlası da haramdır. Fakat içki olarak değil de,
başka sebeplerle bulunan alkoller bu hükme dahil değildir.

Birkaç örnek verelim:

1- Taze sirkelerde alkol bulunduğu kesin olarak tespit edilmiştir.
Ama bu alkollü bir içecek olmayıp sirke olduğu için,
içilmesi haram edilmemiştir.
Şaraptan yapılan sirkenin fazileti hadis-i şeriflerle
de övülmüştür.

2- Hamurda, dolayısıyla ekmeklerde de alkol olduğu da
bugün kesin olarak tespit edilmiştir.
Ama Peygamber efendimiz ekmek yemeyi yasaklamamıştır.

3- Portakal ve diğer meyvelerdeki alkol oranı gazozdakilerden az değildir.
Bu da kesin olarak tespit edilmiştir.
Ama dinimiz, içinde alkol olduğu halde meyve yemeyi,
haram kılmamıştır.

4- İlaçları ve kokuları ıslah için, içlerine konulan necis mayiler [alkol gibi sıvılar] affedilmiştir. ( Ey Oğul İlmihali )

5-Şafii’de, necis sıvıyı [mesela alkolü],
ilaç ve ıtriyat ıslahı için kullanmak affedilmiştir. (Mezahib-i erbea, El-mafüvat)

6- Necis olan sıvı, mesela ispirto, ilaç, koku gibi şeylere karıştırılınca,
karışım temiz olur. Bunun için, tentürdiyot ve kolonya, hanefide temizdir.
[Kolonya, tentürdiyot içilmez ama, elbiseye dökülünce temizlemeden onunla namaz kılmak caizdir. Temizlemek elbette evladır.]

7- Necis yağlar sabun yapılınca, şarap sirkeye dönünce temiz olur. Bütün kimyasal değişmeler böyledir. (Redd-ül muhtar, Tahtavi, Menahic-ül-ibad)

*******
SONUÇ:

İçine esans konan meşrubatların,
kolaların hemen hepsinde az da olsa, alkol mevcuttur.
Gazoz gibi bu tür meşrubatlarda esansı eritmek için
kullanılan bu alkol affedilmiştir;
böyle meşrubatları içmek caizdir.

siz faize bile cevaz vermişsiniz ne diyeyim artık..
doya doya kana kana patlayıncaya kadar için afiyet olsun....

siz faize bile cevaz vermişsiniz ne diyeyim artık..
doya doya kana kana patlayıncaya kadar için afiyet olsun....Değerli blacklight,
İçinden çıkamadığınız, ilminizin yetmediği konularda böyle su koyuvermek sizlere mi has? Verilen kaynaklarda acaba, "Falanca cemaat" şeklinde bir kaynak-hüküm mü var?

Aksine, verilen kaynaklar, asırlar evvelinden değerli alimlerimizce verilmiş fetvalardan ibarettir. Aksi birşey varsa, buyrun konuşun. Enine-boyuna tartışalım. Deyin ki, "İbni-i Abidin bilmiyor?" veya "Falanca fıkıh kitabı doğru değil." diyebilir misiniz?

Sonrasında bizim kendimize ait bir görüşümüz varsa onu da söyleyin. Böyle böyle yanlışınız bu deyin. Ama bu kadar sahih kaynaklara zannetmiyorum ki bunu diyesiniz. En fazla, dediğiniz şekliyle, içinden çıkamayınca veya kabul edemeyince birilerine laf atıp ortadan kaybolursunuz.

Kaynaklarımız, isnatlarımız bellidir. Kimseyi içmeye teşvikte söz konusu olmadığına göre, yolunuz açık olsun.

Selam ve sevgiler...

sözüm size değil alaattin isimli kullanıcıya soylenmiştir..

ayrıca gönderdiğim yazıda verdiğiniz başta ibn-i abidin ve muhtelif fıkıh kitaplarından referans verilmiştir.

ben kaçmıyorum sonuna kadar davamın arkasındayım.

sizden ricam yazıyı dikkatle okumanız..
gazoz içip içmemenize karışamam. haddim değil zaten içki içene karışabiliyor muyuz?

Allaha emanet olun...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Bülent Deniz, “piyasadan alınan ve TÜBİTAK tarafından analizleri yapılan 10 farklı gazozda belli oranlarda alkol çıktığını” ileri sürdü.

Deniz, Bayrampaşa'daki birlik genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Alkolsüz İçecekler Tebliği'nin, bugün piyasada satılan bütün meyve suları, meyve şurupları, gazlı ve asitli içecekler ile doğal suların içeriğinde neler olması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Tebliğin 5/K maddesine bakıldığında, “Alkolsüz içeceklerde alkol miktarının en çok 5.0 gram/litre olabileceği” şeklinde bir düzenleme bulunduğunu ifade eden Deniz, “Açıkçası ismi alkolsüz olan ve alkolsüz içeceklerin içeriğini düzenleyen bir tebliğde nasıl olur da litrede 5 grama kadar etil alkol olabileceğine ilişkin bir düzenleme getirilebilir diye bir soru sorduk kendimize. Bunun üzerine yaklaşık 7-8 ay önce bir çalışma başlattık” dedi.

Deniz, bu kapsamda piyasada satılan bütün gazoz markalarındaki etiket kısımlarını incelediklerini ve bunların tamamında, etiketlerin üzerinde kesinlikle alkol bulunabileceğine ilişkin bir ibare olmadığını gördüklerini bildirdi.

TÜBİTAK ANALİZ ETTİ

Bir markaya ait gazozda, “İçinde kesinlikle alkol ve çözeltisinin olmadığı”na ilişkin uyarıcı bir ibare kullanıldığını kaydeden Deniz, bunun üzerine şüphelerini gidermek amacıyla ulusal ölçekte piyasalarda satılan 10 farklı marka gazoz satın aldıklarını ve alkol analizleri yapılmak üzere Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdiklerini anlattı.

Bülent Deniz, “Piyasadan aldığımız ve TÜBİTAK tarafından etil alkol analizleri yapılan 10 şişe gazozun tamamında alkol çıktı. Üretimin tamamında böyle bir alkol bulunduğuna ilişkin bir yaklaşımdan ziyade, 10 şişede bulunan değerleri paylaşmak istedik” diye konuştu.

Analiz edilen ürünlerde alkol oranının 1,56 ile 0,20 gram/litre arasında değerler elde edildiğini anlatan Deniz, bu sonuçlardan sonra konuyu gıda mühendisleri, kimya ve tıp alanında uzmanlarla görüştüklerini ifade eti.

Deniz, uzmanların ifadelerine göre, “bütün gazozların üretiminde tat ve kokuyu düzenleyen esansların suda çözülebilmesi için etil alkol kullanıldığını, üretim aşamasından sonra da etil alkolün asli unsurunu kaybetmediğini ve alkol yerine başka bir maddenin de kullanılabilmesinin mümkün olduğunu, ancak maliyet nedeniyle bunun tercih edilmediğini” öğrendiklerini bildirdi.

Mısır’da İslam Dünyasının en etkin eğitim kurumlarından biri olan El Ezher, CocaCola ve Pepsi’nin haram olduğunu açıkladı. El Ezher üniversitesine bağlı Yüksek İslami İşler Meclisi, yaptıkları bir incelemenin ardından Coca Cola ve Pepsi’nin içilmemesi gerektiğini açıkladı. Her iki içeceğin içinde domuz etinden bazı maddelerin konulduğunu tespit ettiklerini açıklayan Meclis, Müslümanları Coca Cola ve Pepsi’yi içmemeye davet etti. Bu tür gazlı içeceklerin insanlar için zorunlu şeyler olmadığını belirten Meclis, zor durumlarda “Zarûretler haramı mübâh kılar” kaidesi gereğince domuz, içki ve ölü etinin dahi sadece ölünmeyecek kadar yenilmesine izin verildiğini açıkladı. Meclis, böyle bir zorunlu durum olmadığına göre Müslümanların bu tür ferahlatıcı içeceklerden uzak durmalarını önerdi. Ürdün'de geçen gün uzun zamandır yapılan araştırma sonucu yapılan açıklamada, Coca Cola ve Pepsi'nin domuz'dan yapılmış bazı katkı maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Coca Cola ve Pepsi geçtiğimiz hafta Hindistan’da içinde zehirli bulunduğu gerekçesiyle ülke çapında resmen yasaklanmıştı.


Wikipedia'da bile Coca-Cola'nın formülünde alkol olduğu belirtiliyor
Ingredients:
1 oz caffeine citrate
3 oz citric acid
1 fl oz extract vanilla
1 qt lime juice
2½ oz flavoring
30 lb (14 kg) sugar
4 fl oz fluid extract of coca (decocainized flavor essence of the coca leaf)
2½ gal water
Caramel sufficient
Flavoring:
80 Oil orange
40 Oil cinnamon
120 Oil lemon
20 Oil coriander
40 Oil nutmeg
40 Oil neroli
1 qt alcohol


İnsanların büyük çoğunluğu 'Hedonism'in kölesidir. Kendilerine lezzet veren şeye yönelirler ama ötesini düşünmek istemezler. Aksine, lezzet peşindeki bu hallerini savunmaya, kendilerini bu mevzuda haklı görmeye ve göstermeye çalışırlar.

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı laboratuvarında yaptırdıkları analizde, bir firmaya ait kola içeceğinde etil alkol çıktığını iddia etti.
Bu arada Ekim ayında gazozda alkol tartışmaları yaşanırken, gazlı içecekler ve meyve sularında ölçülen etil alkolün, bu ürünlerin içeriğindeki meyve aromaları ve konsantrelerden geldiği, bakanlık tebliğinde belli miktara kadar izin olduğu belirtilmişti.
Şahin, düzenlediği basın toplantısında, Tüketiciler Birliği olarak yaptırdıkları analizlerde gazozlarda alkol olduğunu belirlediklerini, vatandaşın aklına takılan sorulara cevap olması için kolalarda da aynı çalışmayı yaptıklarını belirtti.
Türk Gıda Kodeksinin alkolsüz içecekler ile ilgili bölümünde, içecek içeriğinde alkol bulunabileceği şeklinde düzenleme olduğunu, bu çelişkinin ortaya çıkarılması için bu tür çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kayseri İl Kontrol Laboratuvarında yaptırdıkları analizde, bir firmaya ait kola içeceğinin 200 mililitresinde 0.075 gram/litre etil alkol tespit edildiğini bildirdi.
Türk Gıda Kodeksine göre, gıda maddelerinin içeriğindeki maddelerin ambalaj üzerinde belirtilmesi zorunluluğu olduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi:
''Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Alkolsüz İçecekler Tebliği'nde, bu içeceklerde belli oranda alkol bulunabileceği belirtilmektedir. Bu bir çelişkidir. Ayrıca yasalarımıza göre gıda maddelerinin ambalajında içeriğinde bulunması gereken maddeler yazmalıdır. Yaptırdığımız analizde alkol tespit edildi. Ancak, ürünün ambalajında içeriğinde alkol olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bu firma, yıllardır özüt adı altında içeriğini açıklamıyor ve bunu kimsenin öğrenemeyeceğini söyleyerek övünüyor. Devletler, içeriğini öğrenemediği maddeler içeren içeceğin satışına nasıl izin veriyor? Bunu da anlamak mümkün değil.''
Diğer kola markaları ve ambalajlı içecekler ile ilgili de benzer analizler yaptıracaklarını ifade eden Şahin, elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtirken, tüketicilerin bilinçli olmalarını ve içeriğini bilmedikleri içecekleri tüketmemelerini istedi.


Serbest Kürsü