6-7-8. sınıf matematik konuları

6. sınıf matematik
1.ünite: kümeler ve olasılık


1.bölüm: kümeler

- kümeleri tanıyalım - evrensel, alt ve boş küme

- kümelerle işlemler - doğal sayılar


2.bölüm: olasılık

olası durumları belirleme - olasılığın temel kavramları

- olasılığı hesaplama - olay çeşitleri


2.ünite: verilerden sayılara


1.bölüm: istatistik ve matematik

- araştırmalarda istatistik - tablo ve grafikler - merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri


2.bölüm: tam sayılar

örüntüler ve ilşkiler

tam sayılar - mutlak değer - tam sayıları karşılaştırma ve sıralama - tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri


3.ünite: kesirler ve çarpanlar


1.bölüm: çarpanlar ve katlar

zamanı ölçme - çarpanlar ve katlar - bölünebilme kuralları - asal sayılar - ortak katlar ve bölenler


2.bölüm: kesirler

kesirleri karşılaştıralım

- kesirlerle tahmin - kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri - kesirlerle çarpma işlemi - kesirlerle bölme işlemi


4.ünite: ondalık kesirler


1.bölüm: ondalık kesirler

ondalık kesirleri tanıyalım - ondalık kesirleri karşılaştırma ve sıralama - ondalık kesirlerde yuvarlama ve tahmin


2.bölüm: ondalık kesirlerle işlemler

ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri - ondalık kesirlerle çarpma işlemi - ondalık kesirlerle bölme işlemi


3.bölüm: uzunluk ölçme

uzunluk ölçme


5.ünite: geometriye merhaba


1.bölüm: geometriye başlarken

nokta, doğru, düzlem, doğru parçası ve ışın - doğruların durumları - geometrik inşalar


2.bölüm: açılar ve açı çiftleri

açılar

- açı çiftleri


3.bölüm: öteleme ve süsleme

öteleme - süsleme


6.ünite: çokgenler ve oran


1.bölüm: çokgenlerle çalışalım

çokgenler ve özellikleri - kare ve dikdörtgen - üçgen çeşitleri


2.bölüm: oran ve benzerlik

oran ve orantı - eşlik, benzerlik ve örüntüler


3.bölüm: çevre uzunluğu

çokgenlerin çevre uzunluğu


7.ünite: cebir ve alan


1.bölüm: cebirle tanışalım

cebirsel ifadeler - eşitliklerden denklemlere - denklemleri kuralım ve çözelim


2.bölüm: alan

düzlemsel bölgelerin alanını tahmin edelim - alan ölçme ve birimleri


8.ünite: prizmalar ve ölçme


1.bölüm: prizmalar ve yapı çizimleri

prizmaların temel elemanları - yapı çizimleri


2.bölüm: hacimler, birimler ve alanlar

dikdörtgenler prizmasının hacmi - kare prizmanın hacmi - küpün hacmi - hacim ve sıvı ölçme birimleri - dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı - kare prizmanın yüzey alanı - küpün yüzey alanı

7.sınıf matematik konuları1.ünite:

DOĞRULAR VE AÇILAR
doğruların oluşturduğu açılar
eş açılar
ÇOKGENLER
çokgenlerin köşegenleri ve iç açılarının ölçüleri toplamı
düzgün çokgenler
düzgün çokgenlerin açı ölçüleri
EŞLİK-BENZERLİK
yansıma ve dönme
benzer çokgenler
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

2.ünite:

TAM SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ
tam sayılarla çarpma işlemi
tam sayıların kuvveti
tam sayılarla bölme işlemi
problem çözme ve kurma
RASYONEL SAYILAR
rasyonel sayıların farklı biçimlerde gösterilmesi ve karşılaştırılması
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
rasyonel sayılarda toplama işlemi
rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri
rasyonel sayılarda çıkarma işlemi
rasyonel sayılarda çarpma işlemi
rasyonel sayılarda bölme işlemi
çok adımlı işlemler
problem çözme ve kurma

3.ünite:

CEBİRSEL İFADELER
benzer terimlerle toplama ve çıkarma işlemi
iki cebirsel ifadenin çarpımı
DENKLEMLER
problem çözme ve kurma
ORAN VE ORANTI
doğru orantı
ters orantı
problem çözme ve kurma
BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ
yüzde hesaplamaları
basit faiz hesaplamaları ve bilinçli tüketim
DÜZLEMDE BİR NOKTANIN KOORDİNATLARI VE DOĞRU DENKLEMLERİ
koordinat sistemi ve doğrusal grafikler
iki değişken arasındaki ilişki
doğrusal denklemlerin grafikleri

4.ünite:

DÖRTGENLER
dörtgenlerde kenar,açı ve köşegen ilişkileri
paralelkenarın özellikleri
paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısı
eşkenar dörtgenin özellikleri
eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntısı
yamuğun özellikleri
yamuksal bölgenin alan bağıntısı
problem çözme ve kurma
KENAR UZUNLUĞU-ALAN,ÇEVRE-ALAN İLİŞKİSİ
kenar uzunlukları ve alan arasındaki ilişki
çevre uzunluğu ile alan ilişkisi
ÇEMBER VE DAİRE
çember ve özellikleri
çemberin düzlemde ayırdığı bölgeler
çemberde kiriş ve özellikleri
ÇEMBERDE AÇILAR
merkez açı ve çevre açı
merkez açı ve çevre açı arasındaki ilişki
çember yayları
TÜRK BAYRAĞI

5.ünite:

BİR DOĞRUYA DİKME ÇIKMA VE DİKME İNŞA ETME
bir doğruya paralel inşa etme
ÇEMBER VE ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU
problem çözme ve kurma
DAİRE VE DAİRE DİLİMİNİN ALANI
dairenin alan bağıntısı
problem çözme ve kurma
GEOMETRİK CİSİMLER
farklı yönden görünümleri verilen yapılar
dairesel silindirin temel elemanları ve yüzey alanı
silindirin hacmi
problem çözme ve kurma

6.ünite:

TABLO VE GRAFİKLER,MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ
DAİRE GRAFİĞİ VE İSTATİSTİKSEL TEMSİL BİÇİMLERİ
tahmin ve grafik hataları
PERMÜTASYON
faktöriyel
OLASILIK
ayrık ve ayrık olmayan olaylar
geometri bilgisi ve olasılık

8.sınıf matematik konuları

1.ünite: örüntü ve süslemeler, dönüşüm geometrisi, istatistik

1.bölüm:
Geometrik şekillerle örüntü ve süslemeler yapalım, fraktallar
Geometrik hareketler yapalım
Öteleyip yansıtalım, yansıtıp öteleyelim

2.bölüm:
Toplulukları karşılaştırmaya yarayan sorular üretelim, veriler toplayalım
Verilen örnekleme uygun araştırma soruları belirleyelim
Histogram oluşturalım

Okuma parçası: Türkiye istatistik kurumunun tarihçesi

2.ünite: gerçek sayılar, üslü sayılar, olasılık

1.bölüm:
Rasyonel ve irrasyonel sayıların farkı
Bir tam sayının negatif kuvvetini bulalım
Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların tekrarlı çarpımlarını üslü olarak yazalım
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapalım
Sayıları bilimsel gösterimle ifade edelim

2.bölüm:
Olasılık çeşitlerini açıklayalım
Bağımlı ve bağımsız olayları tanıyalım
Olasılık hesapları yapalım

Okuma parçası: Sigaranın zararları

3.ünite: kareköklü sayılar, gerçek sayılar, istatistik, eşitsizlikler, üçgenler

1.bölüm:
Tam kare doğal sayıların kareköklerini belirleyelim
Sayıların karekök değerlerini tahmin edelim
Kareköklü sayıların farklı gösterimlerini tanıyalım
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapalım
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapalım
Ondalık kesirlerin kareköklerini belirleyelim
Gerçek sayılar kümesini açıklayalım
Standart sapmayı hesaplayalım
Gerçek yaşam durumlarını yorumlayalım

2.bölüm:
Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmalar
Üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Üçgende kenar - açı ilişkisini açıklayalım
Üçgenler inşa edelim
Üçgende açıortay, kenarortay, kenar orta dikme ve yükseklik inşa edelim
Pisagor bağıntısını açıklayalım
Pisagor bağıntısını kullanarak problemler çözelim

4.ünite: örüntüler, cebirsel ifadeler, denklemler, olasılık

1.bölüm:
Özel sayı örüntülerini tanıyalım
Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklayalım
Özdeşlikleri modellerle açıklayalım
Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım
Rasyonel cebirsel ifadelerle işlemler yapalım

2.bölüm:
Rasyonel cebirsel ifade içeren denklemleri çözelim
Doğrusal denklem sistemlerini çözelim
Kombinasyon hesapları yapalım
Kombinasyon ve permütasyon arasındaki farkı açıklayalım

5.ünite: üçgenler, geometrik cisimler

1.bölüm:
Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklayalım
Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklayalım
Benzer üçgenler ile ilgili problemleri çözelim

2.bölüm:
Üçgen prizmayı tanıyalım
Dik prizmaların yüzey alanlarını hesaplayalım
Dik prizmaların hacimlerini hesaplayalım

6.ünite: geometrik cisimler

1.bölüm:
Piramidi tanıyalım
Koniyi tanıyalım
Küreyi tanıyalım
Dik piramitlerin yüzey alanlarını bulalım
Dik dairesel koninin yüzey alanını bulalım
Kürenin yüzey alanını bulalım
Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin edelim

2.bölüm:
Dik piramitlerin hacimlerini bulalım
Dik dairesel konilerin hacimlerini bulalım
Kürenin hacmini bulalım
Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin hacimlerini tahmin edelim

7.ünite: iz düşümü, geometrik cisimler, dönüşüm geometrisi

1.bölüm:
Perspektif çizimler yapalım
Cisimlerin ara kesitlerini belirleyelim ve inşa edelim
Çok yüzlü cisimleri sınıflandıralım
Çok yüzlü cisimler oluşturalım ve görünümlerini çizelim

2.bölüm:
Geometrik cisimlerin simetrilerini belirleyelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin edelim
Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler kuralım ve çözelim

8.ünite: denklemler, eşitsizlikler, üçgenler

1.bölüm:
Doğrunun eğimini modellerle açıklayalım
Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözelim
Eşitsizliklerin çözüm kümelerini belirleyelim
İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiklerini çizelim

2.bölüm:
Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirleyelim
Trigonometrik oranlarla ilgili problemleri çözelim
Trigonometrik oranlar tablosu


Ortaöğretim