(Hendek gazâsı) -9- BİR HANIM KAHRAMÂN

PEYGAMBER EFENDİMİZ “SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM”

(Hendek gazâsı) -9- BİR HANIM KAHRAMÂN

En çok güvendikleri "Amr"ı, hazreti Alî,
Öldürünce, küffârın çok bozuldu morali.

Onunla beş müşrik de, geçmişti bu tarafa,
Diğer dördü, "Alî"ye hücûm etti bu defâ.

Eshâbı kirâm dahî, oraya koşuştular,
O zırhlı kâfirlerle, dişe diş boğuştular.

Tuttu hazreti "Zübeyr", "Nevfel bin Abdullah"ı,
Atı ile birlikte, hendeğe yuvarladı.

"Hazreti Alî" dahî, hendeğe inip hemen,
Bir kılıçla, başını, ayırdı bedeninden.

Diğer üçü, hendeği çok güçlükle aşarak,
Böylece canlarını kurardılar kaçarak.

O müşrik ordusunun başkumandanı ise,
Henüz harp başlamadan düşmüştü bir yeise.

Artık göğüs göğüse savaş gerekiyordu,
Lâkin derin hendekler bunu engelliyordu.

Ok atmağa başladı iki taraf mecbûren,
Lâkin bu, netîceyi uzatıyordu hepten.

İşin uzadığını anlayınca müşrikler,
Bu sefer her tarafftan saldırıya geçtiler.

Yâni "Onbin" kişilik bu düşman kuvvetleri,
Hendeği geçmek için, arıyordu bir yeri.

Eshâb ise, "Ok" ve "Taş" atarak kâfirlere,
Püskürtüyorlardı hep onları gerilere.

Mücâdele, çok müthiş bir hâl aldı giderek,
Ve bütün şiddetiyle, sürdü hem akşama dek.

"Benî Kureyzâ" denen, yehûdî kabîlesi,
İhânet eylediler islâma sinsi sinsi.

"Saldırmazlık akdi"ni, tek yönlü feshederek,
Müşrik ordusu ile, anlaştılar giderek.

Gece baskını için, bu hâin yehûdîler,
Küffârdan, "Bin kişi"lik kuvvet talep ettiler.

Savunmasız kadın ve çocuklara, böylece,
Hücûm edeceklerdi Medînede her gece.

Resûlullah, anlayıp onların bu fikrini,
Derhâl görevlendirdi beşyüz sahâbîsini.

Buyurdu: (Medînede dolaşın sabaha dek
Küffâra korku salın, tekbîrler getirerek.)

Mücâhidler, her gece devriye dolaştılar,
Ve "Tekbîr" sesleriyle gökleri çınlattılar.

Şânlı mücâhitlerin, "Tekbîr" sedâlariyle
Korkuya kapıldılar yehûdîler hâliyle.

Yine şehre sızarak, on kadar yehûdîler,
"Hazreti Safiyye"nin bahçesine girdiler.

İçerde, kadınlar ve çocuklar vardı yalnız,
Önce eve ok atıp, eylediler râhatsız.

O Serverin halası "Safiyye Hâtun" hemen,
Erkek kıyâfetine bürünüp çıktı evden.

Kalınca bir odunu alarak bir eline,
Arkasından, şiddetle indirince birine,

Kâfir, kanlar içinde yere düştü âniden,
Daha sonra, bıçakla başını kesti hemen.

Onu "Erkek" zannedip, o nâmert yehûdîler,
Korkup, alel acele orayı terkettiler.

Huzur Pınarı Mail Grubu


Hadis ve Sünnet